Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 28 de juliol de 2011

Aportació del PNAC al programa electoral d 'Identitat CatalanaAportació del PNAC al programa electoral d 'Identitat Catalana

Davant la possibilitat de la presentació de la candidatura d 'Identitat Catalana a les properes eleccions, el PNAC dóna el seu punt de vista sobre el projecte i el programa electoral que s 'està elaborant.

1. Hom té la sensació, més o menys equivocada, que amb ID es vol fer una mena de PxC a la catalana, més concretament independentista. Seria un greu error ja que, a part que PxC són una colla de fatxes espanyols, el seu plantejament té dos errors greus: tenen pràcticament un únic tema, la immigració, i fan d’aquest tema un tractament totalmente esbiaixat: no busquen les arrels del problema, com per exemple l’espoliació capitalista de molts països d’origen dels immigrants, i donen la culpa als qui menys la tenen, els immigrants a tall individual.
ID ha de ser un projecte amb un perfil propi i clarament definit i diferenciat no solamente de PxC, sinó dels altres partits independentistes catalans.

2. El programa d’ID ha de tenir diversos punts i la immigració n’ha de ser un més. Al nostre entendre, aquest programa hauria de tenir, pel cap baix, els següents punts.

a) Defensa de la sanitat i l’ensenyament públics.
b) Promoció d’una economia al servei dels catalans i no de poders fàctis com la patronal o la gran banca.
c) Promoció d’un urbanisme i creació d’infraestructures al servei dels interessos dels catalans i respectuós al màxim amb el medi ambient.
d) Implicació total en les lluites ecologistes obertes al nostre país, especialment la lluita contra la MAT.
e) Defensa de la pagesia i altres sectors econòmics tradicionals catalans –petit comerç, ramaderia, pesca…- que avui es troben amb l’aigua al coll.
f) Denúncia del fenomen de la droga i lluita per la seva eradicació.
g) Crítica racional a la immigració, atacant les arrels del problema, sense promoure l’odi als immigrants a tall inidivual.
h) Promoció de la llengua i la cultura catalanes perquè tornin a assolir el grau d’implantació i vitalitat que els pertoca com a llengua i cultura nacionals i úniques pròpies de Catalunya.
i) Sortida de l’OTAN i de la Unió Europea, en tant que representants de l’Europa dels Estats i del capital; creació d’una Europa de les nacions sense estat.

Font: PNAC

*********************

Apport du PNAC au programme électoral d’Identitat Catalana.

Devant la possibilité de la présentation de la candidature d’Identitat Catalana aux prochaines élections, le PNAC donne son point de vue sur le projet et le programme électoral qu’ils ont élaboré.

1. Nous avons la sensation, plus ou moins équivoque qu’ID veut faire la même chose que PxC à la sauce catalane, plus concrètement indépendantiste. Ce serait une grave erreur, déjà parce que PxC est une bande de « fatxes espanyols », son programme comporte deux erreurs : ils ont pratiquement qu’un seul thème, l’immigration, ils font de ce thème une analyse totalement biaisée : ils ne cherchent pas les racines du problème, comme par exemple la spoliation capitaliste de beaucoup des pays d’origine des immigrés et rejettent la faute sur les immigrés en tant que tels.

ID a un projet avec un profil propre et clairement défini et qui se différencie de PxC, sinon des autres partis indépendantistes catalans.

2. Le programme d’ID doit avoir plusieurs points et l’immigration ne doit pas être le seul. Pour nous ce programme devrait, au moins, avoir les points suivants :

a) Défense de la santé et de l’enseignement public.

b) Promotion d’une économie au service des catalans et non du pouvoir factice comme le patronat ou les grandes banques.

c) Promotion d’un urbanisme et création d’infrastructures au service des intérêts des catalans et respectueuse au maximum avec l’environnement ambiant.

d) Implication totale dans les luttes écologiques ouvertes dans notre pays, spécialement la THT .

e) Défense de la paysannerie et autres secteurs traditionnels catalans – petit commerce –élevage, pêche… - qui aujourd’hui ont l’eau jusqu’au cou.

f) Dénonciation du phénomène de la drogue et lutte pour son éradication.

g) Critique rationnelle de l’immigration, attaquer les racines du problème, sans promouvoir la haine des immigrés en tant qu’individu.

h) Promotion de la langue et de la culture catalane, pour retourner à un degré d’implantation et de vitalité comme elle devrait l’être, comme langue et culture nationale, unique et propre de la Catalogne.

i) Sortir de l’OTAN et de l’Union Européenne, en tant que représentante de l’Europe des états et du Capital ; pour créer une Europe des nations sans état.


Cap comentari: