Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 17 d’octubre de 2011

A propòsit dels acomiadaments al diari l'Indépendant.

A propòsit dels acomiadaments al diari l'Indépendant.

Sota aquest títol, la Federació Nord-Catalana del Partit Nacionalista Català comunica:

La deslocalització material o humana és sempre una catàstrofe pels que pateixen les conseqüències. En la circumstancia, es tracta d'un esdeveniment encara més greu en la mesura que es produeix en un dels departaments més sinistrats del França. N'hi ha prou amb recordar que la Catalunya del Nord ateny taxes d'atur considerable. Perpinyà figura al quart plaça de les ciutats més endeutades de l'Estat francès.

Compartim el punt de vista de l'ERC quan denuncia la precarietat dels treballadors nord-catalans. No fa cap dubte que aquests contribuiran a alimentar les cohorts de persones que fan cua davant els serveis socials.

L'Indépendant coneixeria ara considerables dificultats financeres. Un «projecte social» preveient acomiadaments massius seria així en l'estudi... Aquesta informació és sorprenent tenint en compte els importants tiratges del diari.

Preguntes es posen. Quina és la posició dels nacionalistes?

Defensar l'interès dels treballadors contra la precarietat, sí! Defensar un diari, i eventualment els assalariats, a la bota de Montpeller i als ordres de París, no!

Heus aquí algunes proposicions que avancem per arreglar els problemes de la comunitat nord-catalana en general i la crisi d'aquesta empresa en particular:

-Creació d'una regió autònoma nord-catalana privilegiant les relacions polítiques, en complementarietat de les especificitats culturals, amb Catalunya en el marc de l'Euro-Regió. Únic mitjà per a nosaltres desfer del «vampirisme» montpellerenc i de la dominació parisenca.

  • Creació d'un diari d'esperit realment nord català on la llengua catalana no seria posada de banda com és el cas actualment a la premsa regional.

  • Creació de lleis socials específiques a la Catalunya del Nord.

  • Protecció de les nostres empreses creadores de riquesa i feina i lluita contra les deslocalitzacions .

  • Política de preferència local per a feina i per a la creació d'empresa, mesura destinada a impedir una eventual mà posada d'empresaris sense escrúpols enfonsant sempre una mica més el país en el caos social. Igualment limitació de nous vinguts sense feines o sense ingressos;

    Perpinyà el 13 d'octubre de 2011
------------------------------
A propos des licenciements au journal l’Indépendant.


Sous ce titre la Fédération Nord-Catalane du Partit Nacionalista Català communique :

La délocalisation matérielle ou humaine est toujours une catastrophe pour ceux qui en subissent les conséquences. En l’occurrence, il s’agit d’un événement d’autant plus grave qu’il se produit dans l’un des départements les plus sinistrés de l’Hexagone. Il suffit de rappeler que la Catalogne du Nord atteint des taux de chômage considérable. Perpignan figure à la quatrième place des villes les plus endettées de l’État français.

Nous partageons le point de vue de l’ERC lorsqu’elle dénonce la précarisation des travailleurs catalans. Il ne fait aucun doute que ceux-ci contribueront à alimenter les cohortes de personnes qui font la queue devant les services sociaux.

L’Indépendant connaîtrait à présent des difficultés financières considérables. Un « plan social » prévoyant des licenciements massifs serait ainsi à l’étude… Cette information est surprenante compte tenu des tirages important de ce quotidien.

Des questions se posent. Quelle est la position des nationalistes ?

Défendre l’intérêt des travailleurs contre la précarité, oui ! Défendre un journal, et éventuellement des salariés, à la botte de Montpellier et aux ordres du Parisianisme, non !

Voici quelques propositions que nous avançons pour régler les problèmes de la communauté nord-catalane en général et la crise de cette entreprise en particulier :

- Création d’une région autonome nord-catalane privilégiant les rapports politiques, en complémentarité des spécificités culturelles, avec la Catalogne dans le cadre de l’Euro-Région. Seul moyen pour nous débarrasser du « vampirisme » montpelliérain et de la main mise parisianiste.

- Création d’un quotidien d’esprit réellement nord catalan où la langue catalane ne sera pas marginalisé comme c’est le cas actuellement dans la presse régionale.

- Création de lois sociales spécifiques à la Catalogne du Nord.

- Protection de nos entreprises créatrices de richesse et d’emploi et lutte contre les délocalisations.

- Politique de préférence locale pour l’emploi et pour la création d’entreprise, mesure destinée à empêcher une éventuelle main mise d’entrepreneurs sans scrupules enfonçant toujours un peu plus le pays dans le chaos social. Également limitation de nouveaux venus sans emplois ou sans revenus.


Perpignan le 13 octobre 2011