Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 19 de desembre de 2011

A propòsit de la immigració

Comunicat Català/ Francès.

A propòsit de la immigració

Secció nord-catalana del PNAC.


Catalunya i Europa en general pateixen actualment un dels transtorns més grans de la seva història: una guerra subterrània que no té nom. Les poblacions
autòctones han de ser engullides i barrejades, fins i tot a més llarg termini reemplaçades.

Per quins motius? A qui cal culpar?

La resposta és clara:

L’objectiu és, en primer lloc, provocar un caos comunitari per mitjà de la barreja ètnica: barreja en el món del treball, control dels barris per la imposició de
cultures estrangeres. Es tracta d’aixecar unes comunitats contra les altres per amagar els problemas fonamentals.

El principal responsable d’aquesta invasió –per dir les coses pel seu nom- és la gran patronal, amb la complicitat de les elits polítiques, tots al servei de la
hiperclasse mundialista.

Sempre àvid de beneficis, l’empresariat poc escrupulós s’aprofita de la misèria dels països africans, recluta obrers poc qualificats i mal pagats per fet
pressió sobre els salaris dels autòctons i convidar-los a rebaixar les seves legítimes aspiracions de millota laboral i social. És ben conegut que “la
immigració és la reseva humana del capital”. Si la raó d’existir dels sindicats és honorable, també és de lamentar que aquests es presten a ser còmplices
del gran capital defensant i justificant l’entrada de nous immigrants.

Avui, la immigració justificada per raons econòmiques és ampliamente exagerada. Des de decennis, els responsables polítics han creat una autèntica
“aspiració d’aire” cap als països africans atorgant ajudes socials considerables a persones sense rebre res a canvi. Han obert la caixa de Pandora: no es
tracta de treballar uns anys a Occident per després tornar al seu país d’origen. Ara hi ha immigrants que s’instal.len a casa nostra per aprofitar-se de les
nostres riqueses amb una mentalitat de colonitzador. No adonar-se del canvi de problacions en certs barris i de la imposició d’una cultura estrangera
constitueix un signe evidente de mala fe. Certes administracions públiques acepten reivindicacions comunitàries i religioses.

La inversió dels fluxos migratoris extraeuropeus és una qüestió de vida per a Catalunya i per a Europa, a banda de ser també necessària perquè als països
d’origen dels immigrants els seus habitants prenguin consciència que emigrar a Europa no és la solució, que el que han de fer és tirar endavant els seus
països per no haver d’emigrar, amb la qual cosa, per descomptat, comptaran sempre amb la nostra col.laboració.

La immigració intraeuropea

El cas de la immigració intraeuropea ha de ser també ressenyat. Mai en cap país europeu, aquest tipus d’immigració no havia sigut font de problemas com
els que coneixem avui amb la immigració extraeuropea, amb excepción d’alguns cos mínims i inevitables. Anys enrera, es tractava d’una immigració laboral,
sovint porvisiona i en proporcions raonables. La integración era possible en algunes generacions, tenint en compte les afinitats religioses i culturals. Aquest
tipus d’immigració existeix des de sempre i mereix un tactament diferenciat.

Per conservar la seva identitat catalana, la Catalunya Nord ha de fer cara a les conseqüències de la crisi econòmica en el camp laboral, però també ha de
controlar la immigració, problema ignorat totalmente per l’Estat francès. Ningú no desitja una substitució de la població. La nostra llengua es troba cada dia
més arraconada, prop d’una fase terminal. La nostra cultura és cada dia més folkloritzada, reduïda a una diversió per a turistes ignorants. ¿Com podem
acceptar per sempre funcionaris d’altres regions, on ja hi tenien feina, i que bloquegen la promoció de la gent del país? Els autòctons han d’acceptar llocs
de treball subalterns i sense avenir. No hem d’acceptar raonaments simplistes com “la misèria és més suportable al Migdia”. El departament dels Pirineus
Orientals compta avui amb més de 33.000 aturats sobre una població de 463.658 habitants! Els raonaments “humanistas” revelen una evident debilitat
itntel.lectual. La immigració vinguda dels quatre cantons de l’Hexàgon augmenta la massa dels aturats, accentua la crisi de l’allotjament i la pujada
espantosa dels preus d’adquisició de les finques.

Perpinyà, agost del 2011.À propos de l’immigration

Section nord-catalane du PNAC.La Catalogne et l’Europe en général subissent actuellement un des bouleversements les plus considérables de leur histoire : une guerre sournoise qui ne
porte pas son nom. Les populations autochtones doivent être submergées, métissées, voire, à plus long terme remplacées.

Dans quels buts ? Qui faut-il incriminer ?

La réponse est claire :

1°) Le but est de provoquer en premier lieu un chaos communautaire par le biais de la concurrence ethnique. Concurrence dans le monde du travail,
contrôle des quartiers par l’imposition de cultures étrangères. Il s’agit de dresser les unes contre les autres les communautés pour éluder les problèmes de
fond.

2°) Le principal responsable de cette invasion — appelons un chat un chat — c’est le grand patronat avec la complicité des élites politiques, tous
dépendants de l’hyper classe mondialiste.

Toujours avide de profit, un patronat peu scrupuleux profite de la misère des pays africains, recrute des ouvriers peu qualifiés et peu chers pour faire
pression sur les salaires des autochtones et les inviter à rabaisser leurs légitimes aspirations à des améliorations sociales. Il est bien connu que “
l’immigration est l’armée de réserve du Capital ”. Si la raison d’exister des syndicats reste honorable, on ne peut cependant que regretter que ceux-ci se
rendent à présent complices du grand capital en défendant et en justifiant l’entrée de nouveaux immigrés.

De nos jours, l’immigration justifiée pour des raisons économiques est largement dépassée. Depuis des décennies, les divers responsables politiques ont
créé un véritable “ appel d’air ” vers les pays africains en octroyant des aides sociales considérables à des personnes sans compassion. Ils ont ouvert la
boîte de Pandore. Il ne s’agit plus de travailler quelque temps en Occident puis de regagner son pays d’origine. Désormais, l’immigré s’installe dans nos
pays pour profiter de nos richesses avec une mentalité de colonisateur. Ne pas se rendre compte du changement de populations dans certains quartiers et
de l’imposition d’une culture étrangère constitue un signe évident de mauvaise foi. Certains établissements publics se plient à des revendications
communautaires et religieuses.

L'inversion des flux migratoires extra européens est devenu une question de survie, pour la Catalogne et pour l'Europe. Les habitants des pays d’origines
doivent prendre conscience que l’émigration en Europe n’est pas une solution et qu’ils doivent s’employer à développer leurs pays pour ne plus être obligés
d’émigrer. Pour ce faire, ils pourront toujours compter sur notre collaboration.

L’immigration intra-européenne.

Le cas de l’immigration intra-européenne doit être également évoqué. Jamais dans aucun pays européen, ce type d’immigration n’a été la source de
problèmes aussi graves que ceux que nous connaissons aujourd’hui avec l’immigration extra européenne (à l’exception de quelques heurts minimes
inévitables). Autrefois, il s’agissait d’une immigration de travail, souvent provisoire et dans des proportions raisonnables. L’intégration était possible en
quelques générations compte tenu des affinités religieuses et culturelles. Ce type d’immigration existe toujours et doit être traité avec plus de sollicitude.

Pour conserver son identité catalane, la Catalogne du Nord doit faire face aux conséquences de la crise économiques dans le domaine de l’emploi, mais
elle doit aussi contrôler elle-même l’immigration, ce dont se moque éperdument l’État français. Personne ne souhaite ici une substitution de population.
Notre langue catalane est chaque fois plus marginalisée et en arrive en phase terminale. Notre culture, toujours plus folklorisée, se réduit à un
divertissement pour touristes ignares. Comment pouvons-nous accepter toujours plus de fonctionnaires d’autres régions chez nous alors qu’ils disposaient
d’un travail ailleurs et qu’ils bloquent la promotion des gens du pays ? Les autochtones doivent se contenter d’emplois subalternes et sans avenir. Nous
n’acceptons pas des raisonnements simplistes du genre “ la misère est plus supportable au soleil ”. Le département des Pyrénées-Orientales compte à
présent plus de 33 000 chômeurs pour une population de 463 658 habitants ! Les raisonnements “ humanistes ” révèlent une faiblesse intellectuelle
évidente. L’immigration venue des quatre coins de l’Hexagone accroît la masse des chômeurs. Elle accentue la crise du logement et la flambée des prix en
terme d’acquisition foncière.


Perpignan, août 2011.

Font/ Source: Esborany per una declaració de principis. Edició bilingüe 2011