Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 28 de gener de 2012

En quin vesper ens condueix la ciutat de Perpinyà i el seu batlle?

En quin vesper ens condueix la ciutat de Perpinyà i el seu batlle?

Sota aquest títol, la Federació Nord-Catalana del PNAC comunica ( català i francès):


El siti Internet algerià “Réflexion” (http://www.reflexiondz.net/) ha publicat recentment un dossier sobre l'agermanament entre Mostaganem i Perpinyà. Aquest document, signat per un cert Riad, pot ser consultat sobre el fòrum de la nostra Federació (http://pnac66.forumcrea.com/viewtopic.php?id=120 ). La nostra organització en ha pres coneixement amb perplexitat.

El periodista pren acte de les informacions publicades en L’Indépendant del 13 d'octubre de 2011, sota la ploma de la Josiane Cabanas, amb motiu de la inauguració del Teatre de l’Arxipèlag. Algunes delegacions de ciutats agermanades amb Perpinyà han participat a aquesta manifestació, en particular aquelles de Mostaganem (Algèria) i de Maalot-Tarshiha (Israel).

No ha pas calgut més als responsables del siti “Réflexion” per denunciar en aquesta afer un complot contra Algèria de part dels serveis secrets israelians! Cadascun es farà una idea personal sobre la qüestió llegint la prosa exaltada d'aquells algerians.

Qualsevol cosa sigui, es pot interrogar-se sobre la iniciativa municipal de provocar una reunió entre representants de països bel•licosos. El conflicte israelià-palestí dura fa decennis. Es prosseguirà segurament encara molt de temps. El seu tractament és del ressort dels Estats i de la comunitat internacional. No entenem la intrusió de la Ciutat de Perpinyà en una afer delicada i d’una tal importància. Que ha anat fer el batlle Pujol en aquest merder? Els seus administrats són en dret d’exigir explicacions sobre un dossier poc clar.

La nostra posició és clara. Que els jueus, els musulmans i les potes-negres arreglin entre ells els seus afers. No tenim cap raó implicar-nos. Massa joves de casa nostra antany han anat fer-se matar a Àfrica del Nord per defensar una terra estrangera. Que hi hem guanyat? Una població qui no fa cap esforç per assimilar-se a la comunitat catalana. Una població que fa la prova un cop més què és inassimilable a la comunitat catalana, contràriament a d’altres vingudes dels quatre racons d'Europa. Encara pitjor, es condueix com si tot li seria degut amb una relació social dominant / dominat.

No podem que aconsellar al batlle Pujol de prendre en compta primer els interessos de la població perpinyanesa i de la seva cultura autentica i de no més embolicar-se en els assumptes complexos i sensibles de la diplomàcia.

Perpinyà, el 26 de gener de 2012


*****************

Dans quel guêpier nous conduit la ville de Perpignan et son maire ?

Sous ce titre, la Fédération Nord-Catalane du PNAC communique :

Le site algérien “ Réflexion ” (http://www.reflexiondz.net/) a publié récemment un dossier sur le jumelage Mostaganem-Perpignan. Ce document, signé par un certain Riad, peut être consulté sur le forum de notre Fédération (http://pnac66.forumcrea.com/viewtopic.php?id=120 ). Notre organisation vient d’en prendre connaissance avec perplexité.

Le journaliste prend acte des informations publiées dans L’Indépendant du 13 octobre 2011, sous la plume de Josiane Cabanas, à l'occasion de l'inauguration du Théâtre de l'Archipel. Des délégations de villes jumelées à Perpignan ont participé à cette manifestation, en particulier de Mostaganem (Algérie) et de Maalot-Tarshiha (Israël).

Il n’en a pas fallu davantage aux animateurs du site “ Réflexion ” pour dénoncer un complot contre l’Algérie des services secrets israéliens dans cette affaire ! Chacun se fera une idée personnelle sur la question en lisant la prose exaltée de ces Algériens.

Quoi qu’il en soit, on peut s’interroger sur l’initiative municipale de provoquer la réunion de représentants de pays belliqueux. Le conflit israélo-palestinien dure depuis des décennies. Il se poursuivra certainement encore longtemps. Son traitement est du ressort des États et de la communauté internationale. Nous ne comprenons pas l’intrusion de la Ville de Perpignan dans une affaire délicate et d’une telle ampleur. Qu’est donc allé faire le maire Pujol dans cette galère ? Ses administrés sont en droit d’exiger des explications sur un dossier peu clair.

Quant à nous, notre position est claire. Que les juifs, les musulmans et les pieds-noirs règlent leurs affaires entre eux. Nous ne tenons nullement à nous y impliquer. Trop de jeunes de chez nous sont allés jadis se faire massacrer en Afrique du Nord pour défendre une terre étrangère. Qu’avons-nous récolté ? Une population qui ne fait aucun effort pour s’assimiler à la communauté catalane. Une population qui démontre une fois de plus qu'elle est inassimilable à la communauté catalane, contrairement à d'autre venues des quatre coins de l'Europe. Pire encore elle agit comme si tout lui était dû avec un rapport dominant / dominé.

Nous ne saurions trop conseiller au maire Pujol de prendre mieux en compte les intérêts de la population perpignanaise et de sa culture authentique et de ne plus s’impliquer dans les dossiers complexes et sensibles de la diplomatie.


Perpignan, le 26 janvier 2012

dilluns, 23 de gener de 2012

De Bab El-Oued a Perpinyà…

De Bab El-Oued a Perpinyà…

Sota aquest títol, la Federació Nord-Catalana del PNAC comunica ( català i francès):


Fa poc L’Indépendant s’ha fet ressò d’una manifestació anual a la capital del Rosselló: “L'acolliment dels nous veïns”. El periodista delegat ha manifestat la seva estupefacció davant l’opulència del bufet proposat als convidats, cosa que es comprèn en període de crisi econòmica.

Per la Federació Nord-Catalana del Partit Nacionalista Català altres observacions deuen ser aportades a propòsit d'aquesta extravagant reunió.

La manifestació comença per la difusió d’una video lloant els diversos mèrits de la ciutat, monuments, arquitectures… I au! Primera relliscada, un amalgam és establert entre la història de la ciutat i el període colonial de l’Algèria Francesa… Durant la projecció un primer pla és fet sobre un llibre consagrat a l’Algèria Francesa, seguit d’una col•lecció de soldadets de plom recordant les hores de glòria i de conquesta de la República del francès… La benvinguda del batlle Jean-Marc Pujol gira de seguida en discurs ideològic dins la línia recta del pensament únic. Aparentment, la sola identitat de la ciutat, és la carta municipal atorgada fa vuit segles. Res a propòsit de la identitat catalana, tan exalçada pel seu predecessor. Pel batlle Pujol, Perpinyà és constituïda d’un agrupament de cultures superposades pel fer d’una ampla obertura cap al món i d’una llarga tradició d'acolliment. L'única relació amb Barcelona, segons ell, seria el famós TGV per connectar-nos en fi d’any a la metròpoli catalana en només 45 minuts. Barcelona? No és segur per ell que sigui abans tot la capital dels Països Catalans, sinó una ciutat oberta al món, una capital de la barreja de les cultures! Multiculturalisme, ens fas girar el cap!

Però no és tot. aprenem de font segura que el batlle Pujol ha donat consignes perquè el grup folklòric convocat a la manifestació no balli sardana. Per manca de lloc, pensa. Manca de lloc, a la capella Sant Domènec? Els dansaires en vestits tradicionals s’han només desplaçats per la figuració. Segons un costum dels polítics a les ordres de París, s'exposa els indígenes als “ciutadans” perquè no s’espantin massa.

Des de la seva presa de funció, el batlle Pujol no para d’atacar la comunitat catalana de Perpinyà: supressió del CEDAC i de l’institut Font Nova, temptativa de modificar el logotip i l'eslògan de la ciutat. Perpinyà la Catalana ha esdevingut Perpinyà la mediterrània… Com entendre una tal deriva? El senyor Jaume Roure, responsable dels afers catalanes de la Ciutat era present. No ha reaccionat! Unitat Catalana s’ha tornat ara un grup de poms-poms girls de la nova i divertida equip que dirigeix la capital del Rosselló?

No content de suprimir certs organismes de promoció de la identitat catalana, el batlle Pujol entén ara fabricar una identitat factícia. El 29 de gener, inaugurarà, el Centre de Documentació dels Francesos d’Algèria, a l’antic convent de Santa Clara. Tàctica ben posada a punt de l'aparell jacobí francès: s'esborra i s’inventa. És també interessant de demanar-se quins enllaços particulars ens lligen a Mostaganem (Algèria)? El batlle Pujol a través de les seves divagacions ens ha preparat una resposta estàndard: “La memòria haurà de ser compartida d’una banda i de l’altra del Mediterrani. Perpinyà és d'ara endavant agermanada amb Mostaganem i intercanvis esportius i culturals ja són prevists. La memòria compartida no pot fer-se que en la veritat històrica. El penediment no pot ser compartit.” (1).

Per ell és evident que França no ha de penedir-se dels seus crims comesos contra el poble català.

Si el batlle Pujol demora tant nostàlgic de l’Algèria Francesa, li suggerim d’anar reconstruir l’Algèria dels seus somnis en un altre lloc que a casa nostra amb els altres nostàlgics del Front National!

Pel que fa els Catalans, que siguin assegurats que poden comptar d'ara endavant sobre el PNAC com el sol autèntic partit nacionalista al seu servei.


Perpinyà, 18 de gener de 2012


(1) Indépendant del 17 de gener de 2012. Article “Français d'Algérie : ‘Ne pas politiser’ cette inauguration ” per Frédérique Michalak.

De Bab El Oued à Perpignan…

Communiqué de la Fédération Nord-Catalane du PNAC :


L’Indépendant s’est fait il y a peu l’écho d’une manifestation annuelle dans la capitale du Roussillon : “ L’accueil des nouveaux arrivants ”. Le journaliste délégué a manifesté son étonnement devant l’opulence d’un buffet dînatoire proposé aux convives, ce qui se comprend en période de crise économique.

Pour la Fédération Nord-Catalane du Partit Nacionaliste Català d’autres observations doivent être apportées à propos de cette extravagante réunion.

La manifestation débute par la diffusion d’une vidéo ventant les mérites divers et varié de la cité, monuments, architectures… Et hop ! Premier dérapage, un amalgame est établi entre l’histoire de la ville et la période coloniale de l’Algérie Française… Lors de la projection un gros plan est fait sur un livre consacré à histoire de l’Algérie Française, suivi d’une exposition de soldats de plomb rappelant les heures de gloire et de conquête de la République du Français… Le discours de bienvenu du maire Jean-Marc Pujol tourne aussitôt en discours idéologique dans le droit-fil de la pensée unique. Apparemment, la seule identité de la ville, c’est la charte communale octroyée il y a huit siècles. Rien à propos de l’identité catalane, tant vantée par son prédécesseur. Pour le maire Pujol, Perpignan est constituée d’un assemblage de cultures superposées compte tenu d’une large ouverture vers le monde et d’une longue tradition d’accueil. Le seul rapport avec Barcelone, selon lui, serait le fameux TGV devant nous relier en fin d’année à la métropole catalane en seulement 45 minutes. Barcelone ? Elle n’est pas bien sûr d’abord la capitale des Pays Catalans, mais une ville ouverte au monde, une capitale du brassage des cultures ! Multiculturalisme, quand tu nous tiens !

Mais ce n’est pas tout. Nous apprenons de source sûre que le maire Pujol a donné des consignes pour que le groupe folklorique convoqué à la manifestation ne présente pas de sardane. Par manque de place, considère-t-il. Manque de place, à la chapelle Saint Dominique ? En somme, les danseurs en costumes traditionnels s’étaient juste déplacés pour la figuration. Selon une habitude des politiciens à la botte de Paris, on expose les indigènes aux “ Citoyens ” pour qu’ils ne s’effarouchent pas outre mesure.

Depuis sa prise de fonction, le maire Pujol ne cesse de s’en prendre à l’identité catalane de Perpignan : suppression du CEDAC et de l’institut Font Nova, tentative de modifier le logo et le slogan de la ville, de Perpignan la Catalane on passe à Perpignan la méditerranéenne… Comment comprendre une telle dérive ? Monsieur Jaume Roure, responsable des affaires catalanes de la Ville était présent. Il n’a pas réagi ! Unitat Catalana est-elle devenue à présent le groupe des poms-poms girls de la nouvelle et désopilante équipe à la tête de la capitale du Roussillon ?

Non content de supprimer certains organismes de promotion de l'identité catalane, le maire Pujol entend bien créer une identité factice. Le 29 janvier, il inaugurera, le Centre de documentation des Français d’Algérie, dans l’ancien couvent Sainte Claire. Tactique bien rodé de l'appareil jacobin français : on efface et on invente. Il est aussi intéressant de se demander quels liens particuliers nous liraient à Mostaganem (Algérie) ? Le maire Pujol aux travers de ses divagations nous a concocté une réponse standard : “ La mémoire devra être partagée d’un côté et de l’autre de la Méditerranée. Perpignan est désormais jumelée avec Mostaganem et des échanges sportifs et culturels sont déjà prévus. La mémoire partagée ne peut se faire que dans la vérité historique. La repentance peut être partagée. ” (1). Il est évident pour lui que la France ne doit pas se repentir des crimes commis contre le peuple catalan.

Si le maire Pujol demeure si nostalgique de l’Algérie Française, nous lui suggérons d’aller reconstruire l’Algérie de ses rêves ailleurs que chez nous avec les autres nostalgiques du Front National ! Quant aux Catalans, qu’ils soient assurés qu’ils peuvent compter désormais sur le PNAC comme le seul véritable parti nationaliste à leur service.

Perpignan, le 18 janvier 2012

(1) Indépendant du 17 janvier 2012. Article “ Français d'Algérie : ‘ Ne pas politiser ’ cette inauguration ” par Frédérique Michalak.

diumenge, 22 de gener de 2012

L’ANC organitza una gran manifestació independentista a Girona el 12 de febrer


L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) està organitzant una gran manifestació independentista a la ciutat de Girona que se celebrarà el proper 12 de febrer.Durant la setmana del 5 al 12 de febrer es promourà una hissada d’estelades a Girona i els municipis veïns i es farà un gran acte a l’Auditori. A finals de mes l’ANC convocarà dues reunions informatives, a Salt i a Girona.

somnoticia.cat

dijous, 19 de gener de 2012

El PNAC anul.la tots els apartats de correus


El PNAC va anul.lar ja fa anys l 'apartat 721 de Lleida, tal com es va informar. Quedava vigent -o això ens pensàvem- l 'apartat 5271 de Barcelona. Aquest va ser anul.lat, sense avís, pel mateixa oficina de Correus, amb l 'excusa que no havia arribat el pagament de l 'any 2011. Per tant, qui ens hagi escrit durant aquest any a aquest apartat sense rebre resposta, ja sap el motiu.

A partir d 'ara, almenys fins nou avís, no disposarem de cap apartat de correus. En cas que ens hàgiu de fer arribar alguna informació, material, etc., que no pugui circular per mitjans electrònics, feu-nos-ho saber i us donarem una adreça postal alternativa.

dimecres, 18 de gener de 2012

Autant le savoir : Jean-Luc Mélenchon 1ere visite au Maghreb, une fois élu


Vidéo à voir ici

Les intentions de la Gauche moribonde sont claires. Pour en savoir plus sur la trahison de la Gauche envers la classe ouvrière au profit de l'immigration extra-européenne, et le rapport Terra Nova:
L’esquerra no n’encerta ni una/ La gauche à coté de ses pompes. Bilingue 40 pages. Édition de la Fédération Nord Catalane du PNAC
pnaccatnord@ymail.com

Correu per militants i simpatitzants


Estem obrint una nova Llista de Correu per militants, simpatitzants i tots els que volgueu rebre informació de les activitats PNAC Catalunya del Nord.

Per estar subscrit a aquesta Llista de Correu tant sols cal que envieu un correu electrònic a pnaccatnord@ymail.com tot posant a l'assumpte: Alta a la Llista de
Correu


Nous ouvrons une nouvelle Liste de Courrier pour les militants, les sympathisants et tous ceux qui veulent recevoir des informations sur les activités du PNAC Catalogne du Nord

Pour être abonné à cette Liste de Courrier, envoyez un courrier électronique à pnaccatnord@ymail.com tout en mettant: pour Liste de courrier.

dimarts, 17 de gener de 2012

L'islam et sa fixette sur la "pureté" mène à toutes les dérivesSource de l'article: Catalogne selon Margarida


Les salafistes sabordent le mouvement démocratiques en Tunisie et bien que minoritaires, sèment le trouble non seulement en Tunisie ICI mais aussi ailleurs, par ex. en Catalogne!

Les printemps arabes, cette vague d’espoir d’une jeunesse avide de démocratie et de liberté vire au cauchemar, on s’aperçoit que si les dictatures laïques massacrant le peuple au nom du culte de la personnalité ont été renversées au nom de la Liberté, elles sont remplacées, grâce à la Démocratie, par des dictatures religieuses dont la première tâche est de jeter aux orties cette Démocratie qui leur a permis d’arriver au Pouvoir et se remettent allègrement à massacrer le peuple, cette fois au nom de Dieu !

Mais ces fanatique intégristes, dont les plus virulents sont les mouvances salafistes, se sont mis dans la tête de « convertir » le monde entier à l’islam et partout où ils se trouvent ils sèment le désordre, partout où ils se trouvent la Liberté est en danger !
En Catalogne sud, pourtant très ouverte et accueillante à toutes les mouvances ethniques et religieuses, les salafistes ont fini par créer un climat tellement délétère que des mesures sont en train d’être prises pour empêcher qu’ils ne continuent leur travail de déstabilisation du pays.
Une des provocations favorites des intégristes musulmans est d’insulter les propriétaires de chiens dans la rue, en les accusant de les souiller avec leur animal « impur », les invectivant, menaçant le chien et le maître, mais en Catalogne sud ils vont beaucoup plus loin et on retrouve des chiens massacrés « au nom de Dieu » !

L’article ci-dessous explique très clairement la situation en Catalogne sud et si nous ne réagissons pas rapidement, nous risquons de sombrer dans les mêmes débordements en Catalogne nord où il devient de plus en plus courant que des passants qui se promènent avec un chien en laisse se fassent insulter et agresser verbalement par des intégristes religieux. ICI

Les résidents racontent que des musulmans les harcellent quand ils promènent leurs chiens dans la rue…

Voyant que la police ne les protégeait pas, ils se sont organisés en créant des patrouilles pour escorter les personnes qui sortent avec leur chien.
Les autorités mènent actuellement une enquête ICI sur l’empoisonnement d’une douzaine de chiens dans la ville de Lérida située au nord-est de la Catalogne, région où le débat sur l’islam fait rage.

Tous les chiens ont été empoisonnés ICI en septembre dans des zones presque à 100% musulmanes de la banlieue de Lérida. L’affaire n’est pas récente puisque beaucoup de chiens ont été tués ces dernières années.

Les catalans relatent que les immigrants musulmans tuent les chiens parce qu’ils sont impurs dans l’islam. Depuis plusieurs mois, les résidents expliquent que les musulmans les harcellent quand ils promènent leurs chiens dans la rue et qu’ils ont aussi créés plusieurs sites et blogs sur Internet pour lancer des campagnes contre les chiens.

Voyant que la police ne les protégeait pas, une cinquantaine de résidents se sont organisés en créant des patrouilles pour escorter les personnes promenant leur chien.
En juillet, deux groupes islamistes de la ville de Lérida ont officiellement demandé au conseil municipal de réglementer la présence de chiens dans les espaces publiques afin de ne pas offenser les musulmans notamment en les interdisant dans les bus et dans tous les endroits fréquentés par les musulmans. Les groupes islamistes ont rappelé que la présence de chiens viole leur liberté religieuse et leurs droits de vivre selon les règles islamiques. (on ne peut pas être plus culotté !)

Mais il n’y a pas que ce problème à Lérida depuis que 20% de la population est musulmane (29 000 personnes). En décembre 2010, Lérida a interdit la burqa dans les espaces publics pour la première fois en Espagne.

Une journée avant l’interdiction, la cour suprême de Catalogne a rejeté une demande de l’association islamique Watani pour la justice et pour la liberté trouvant que l’interdiction constituait une discrimination religieuse.

En septembre 2010, le président de l’association, Mourad El-Bougouhi a demandé au conseil municipal de Lérida de lui fournir gratuitement (!) un terrain pour construire une mosquée financée par le Maroc. La demande est en concurrence avec un autre projet de construction d’une mosquée financée par l’Arabie Saoudite dont l’imam, Abdelwahab Houzi, est un jihadiste salafiste qui adhère à l’islam radical wahhabite.

Le wahhabisme est une branche radicale de l’islam qui prêche la restauration de la domination musulmane par l’établissement d’un califat islamique au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et aujourd’hui en Europe tel qu’en Espagne, pays vu comme un état musulman à reconquérir.

Une grande partie de l’Espagne a été sous domination de l’islam entre 711 et 1492. Les salafistes pensent que les territoires perdus lors de la Reconquista leur appartiennent et qu’il est de leur droit de les reprendre sur le principe qu’un territoire musulman reste à jamais musulman.

Un des salafistes nommé Houzi a appelé les musulmans pouvant voter en Espagne à le faire pour les partis séparatistes afin de restaurer l’islamisme en Catalogne : les musulmans doivent voter pour ces partis. Et ce que les espagnols ne savent pas c’est que s’ils accordent le droit de vote aux immigrés musulmans nous voterons pour des partis politiques islamistes parce que nous ne croyons ni à la gauche ni à la droite. Nous gagnerons alors les conseils régionaux et nous aurons assez de pouvoir pour imposer l’islam en Catalogne… ( voilà pourquoi je suis farouchement opposée au vote des étrangers, même au niveau municipal en France parce qu'à partir de là ce sera la porte ouverte à tous les abus. Que ceux qui veulent voter, de quelque pays qu'ils viennent, se fassent naturaliser, c'est aussi simple que çà !) L’indépendance est une volonté forte de certains mouvements en Catalogne prônant le séparatisme basé sur l’idée que la région a son histoire, sa langue et sa culture. (La Catalogne n'est ni la France ni l'Espagne, la Catalogne est un pays abusivement annexé depuis 350 ans par ces deux pays contre la volonté des Catalans !)

Afin de favoriser la langue, des partis pro-indépendance ont poussé à l’immigration provenant de pays étrangers en particulier de pays musulmans en pensant ainsi qu’ils parleraient le catalan au lieu de l’espagnol. (Intox ridicule des espagnols qui n'en sont pas à une connerie près dès qu'ils s'agit de dénigrer les Catalans !)
Le résultat de décennies de cette politique aujourd’hui est que la Catalogne concentre des groupes islamistes radicaux tels que les salafistes ou Hizb ut-Thair al-Islami.

Les salafistes en Catalogne rejettent la démocratie et martèlent que la charia est au dessus des lois espagnoles. Par ailleurs, ils œuvrent souterrainement pour construire une société musulmane parallèle.

Les imams salafistes ont mis des tribunaux islamiques en place en Catalogne pour juger les musulmans pratiquant et non pratiquant. Ils ont également déployé une police religieuse dans Lédira et d’autres villes locales pour surveiller et punir les musulmans qui ne respectent pas la charia.
Par exemple dans une affaire, 9 salafistes ont enlevé une femme parce qu’ils pensaient qu’elle avait commis un adultère et qu’ils voulaient la condamner à mort. La femme a pu s’échapper en se réfugiant dans un poste de police.
Dans une autre affaire, un imam salafiste de Tarragona a été arrête pour avoir forcé une jeune marocaine de 31 ans à porter la burka. Il la menaçait par ailleurs de brûler sa maison parce qu’elle travaillait, conduisait et avait des amis non musulmans. Mais pour éviter des émeutes, le tribunal local a disculpé l’imam en août.
Le mouvement salafiste eest localisé dans la ville de Tarragona en Catalogne et l’islam salafiste est majoritairement présent dans les villes de Badalona, Calafelle, Cunit, Girona, Lleida, Mataro, Reus, Roda de Bara, Rubi, Salt, Santa Coloma de Gramenet, San Boi, Torredembara, Valls, El Vendrel et Vilanova sans mentionner Barcelone qui héberge 5 mosquées salafistes.
Entre temps, le gouvernement local Catalan a annoncé qu’il avait empêché 14 mariages forcés et 24 excisions de jeunes musulmanes sur les 6 premiers mois de 2011. La police a précisé qu’elle avait empêché les mariages forcés et les excisions dans plusieurs villes de Catalogne.
Compte-tenu de la situation, les catalans commencent à rejeter l’immigration musulmane. Le parti politique Plataforma per Catalunya (PxC) fort de 70 000 membres actifs s’oppose à la construction de nouvelles mosquées.
De son côté, le gouverment local vient de se rendre compte que les immigrants musulmans refusent d’apprendre le catalan. Et donc, pour faire la promotion de la langue, le bureau des affaires religieuses a publié récemment un guide en arabe et en catalan nommé ‘’Salam al Catala’’ dont l’objectif est de montrer les liens historiques entre les deux cultures et d’apporter la langue catalane aux musulmans parlant
exclusivement l’arabe.
Les islamistes modérés dénoncent les risques que représentent les intégristes et mettent en garde l’occident contre ce fléau. Lire ICI

Photo: Chiens tués par des musulman: CATALOGNE SUD - Source: hudson-ny.org

dilluns, 16 de gener de 2012

Als Mossos d 'Esquadra, neteja ètnica


La mesura de parlar en castellà adoptada fa uns dies pels representants sindicals dels Mossos no fa sinó posar damunt la taula un problema latent que, tard o d’hora, havia de sortir a la llum: als Mossos, com a Catalunya, hi sobra gent. Ho direm més clarament: hi sobren rates espanyoles. Cal fer-hi una neteja d’aquells que van entrar-hi sense un autèntic compromís amb el país, compromís que comença, evidentment, per la llengua. Una llengua que no és patrimoni de cap partit ni de cap govern, sinó d’un poble. Un poble al que molts agents dels Mosos d’Esquadra ni entenen ni volen entendre. Alguns, és més, no poden entendre perquè no tenen cap voluntat de formar-ne part, cosa de la que han tingut sobrades oportunitats.
Si volen molestar el Govern de CiU o el seu Conseller, podrien retirar la bandera espanyola de les Comissries i posar en el seu lloc l 'estelada. A veure si en tindran prous!

PNAC Terra Lliure

diumenge, 15 de gener de 2012

BTP. J.J Planes: L'enjeu, est de garder l'emploi local.


Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour cette année qui commence ?
Il y a un problème croissant qui se pose, c'est celui de la main-d'oeuvre étrangère à bas coût, roumaine ou polonaise, amenée ici par des sous-traitants de donneurs d'ordre nationaux. Je peux dire clairement qu'au Boulou, sur un chantier de photovoltaïque, EDF-ENR a employé un sous-traitant de Toulon qui avait 25 salariés roumains, provenant d'une agence d'intérim de Roumanie. Nous avons fait faire un contrôle par l'inspecteur du travail, mais même si nous savons qu'ils travaillent 60 heures par semaine au-dessous du taux, nous avons des difficultés à le prouver, car les montants déclarés sont bons. Nous avons également des craintes de réduction des volumes de travail provoqués par la plus-value qui passe de 15 à 30 ans, et par le coup de rabot de la loi Sellier sans perspective de remplacement.

Pouvez-vous rester optimiste ?
Nos entreprises sont structurées et performantes, elles se sont améliorées depuis la crise de 1990, donc je veux rester optimiste. L'enjeu, est de garder l'emploi local. Dans les grands chantiers, comme l'enfouissement de la THT, il faut veiller à ce que tous les sous-traitants soient locaux. Même si c'est contraire aux critères de la libre concurrence, je suis favorable à la préférence locale. Il faut consommer local, c'est un message que j'adresse à tous les donneurs d'ordre, la région, l'agglo, les collectivités, ou les nationaux comme EDF ou Vinci. C'est la condition pour que les entreprises catalanes puissent passer 2012 dans d'assez bonnes conditions. Sinon, nous n'hésiterions pas à descendre dans la rue et à pointer du doigt les mauvais élèves.

Totalité de l'article: L’indépendant.fr

Observations: Les analyses de la Fédération du PNAC Catalunya del Nord en matière d'emploi s’avèrent aujourd'hui d'une grande lucidité: La Catalogne du Nord doit faire face aux conséquences de la crise économiques dans le domaine de l’emploi, mais elle doit aussi contrôler elle-même l’immigration, ce dont se moque éperdument l’État français (Esborany per una declaració de principis. Edició bilingüe 2011).

dijous, 12 de gener de 2012

Autant le savoir : Eva Joly favorable à un jour férié pour Kippour et l’Aïd-el-Kebir


Lors d'une "Nuit de l'égalité" dans un Bataclan bien rempli, à Paris, entre vidéos, concerts, sketchs et débats, Mme Joly, après un hommage au journaliste Gilles Jacquier, mort en Syrie, a déclaré que "le rêve français pour (elle) est celui de la passion de l'égalité". Pour l'ancienne magistrate, "cette égalité, élément clé de l'identité nationale, a été mise à mal par cinq ans de présidence sarkozyste". "Quand j'entends Claude Guéant et Marine Le Pen, j'ai mal à ma France, j'ai mal à notre France", a fait valoir la Franco-Norvégienne, parlant notamment de la circulaire sur les étudiants étrangers.

Sa "priorité du quinquennat pour l'égalité" sera "l'égalité territoriale", car "les habitants des banlieues ou des zones rurales ont le droit d'être traités dignement". Concernant l'éducation, elle a plaidé pour "une nouvelle carte scolaire" pour "combattre l'apartheid scolaire". En matière d'égalité hommes-femmes, elle a proposé que "pas un euro d'argent public" n'aille à une entreprise "qui pratiquerait une inégalité de salaires" entre les genres.

UNE CAMPAGNE PLUS LISIBLE

Côté laïcité, pour que "chaque religion ait un égal traitement dans l'espace public", Mme Joly, se référant au rapport Stasi (PDF), a souhaité que "juifs et musulmans puissent célébrer Kippour et l'Aïd-el-kebir lors d'un jour férié", car alors "l'égalité et la laïcité auront avancé dans notre pays", selon elle.

Elle s'est aussi dite favorable à des "statistiques de la discrimination", "instrument utile pour permettre demain un même accès à l'emploi, à la santé, au logement, voire aux responsabilités politiques". Celle qui entend "représenter la France qui n'est pas bien née" s'en est, une nouvelle fois, prise à Marine Le Pen (FN), dont "le projet porte en lui-même la fin de la France", selon elle. (...)

Source Le Monde.fr

IdCat considera que la gran mesquita prevista a Torroella és un atac contra la catalanitat


Identitat Catalana de Torroella de Montgrí s’oposa al projecte de construcció d’una gran mesquita amb capacitat per a 430 persones. A part dels problemes circulatoris i d’aparcament que comportarà, IdCat considera que aquesta gran construcció, que comportarà un fort i exogen impacte paisatgístic a la contrada, s’erigirà també com a símbol de la creixent islamització de la comarca del Baix Empordà. IdCat creu que la construcció de mesquites és un símbol de colonització i d’inadaptació de la comunitat musulmana, i comporta la creació de guetos, l’aparició de conflictes, la discriminació de la dona i la descatalanització del país. IdCat reitera que es mantindrà ferma davant dels intents imperialistes de castellanitzar o islamitzar Catalunya.

dimecres, 4 de gener de 2012

Pinça de la CUP i el PSOE contra el nacionalisme català


Divendres passat es va viure un altre episodi contra el nacionalisme català. Un jove independentista va haver d’anar al jutjat arran d’una denúncia fet per l’alcaldable de la CUP a Barcelona, Xavier Monge. L’origen dels fets és amb la mort d’Heribert Barrera. Aleshores, i quan tot just feia poques hores que Barrera havia mort, Monge el va insultar titllant-lo de racista i comparant-lo amb el polític austríac Haider. Aquest fet va provocar indignació dins dels cercles independentistes, però Monge es va reafirmar en els seus atacs a una de les figures independentistes més reconegudes i apreciades. El jove denunciat es va indignar i hauria enviat un missatge pujat de to a Monge, i aquest va acudir tot seguit a la justícia espanyola per denunciar-lo per “amenaces” i va assegurar que “tenia por”. Una nombrosa representació de la CUP va acompanyar Monge en el judici d’aquest divendres, que es va ajornar fins al mes de febrer.

Curiosament, però, divendres passat, el mateix dia del judici, El Triangle, publicació molt lligada al PSOE i a l’esquerra anticatalanista, es va inventar una notícia absolutament falsa. S’hi afirmava que un altre jove, de qui es deia que era el cap de les joventuts d’Unitat Nacional Catalana, seria jutjat aquell divendres per haver agredit amb pals Monge l’any 2008. També s’hi deia que aquest jove s’http://www.blogger.com/img/blank.gifhavia presentat a les eleccions municipals de l’any passat a les llistes d’Identitat Catalana, que El Triangle qualificava en l’escrit de “neonazi”. Segons ha esbrinat Som Notícia, el jove en qüestió ni té cap judici de cap mena, ni tant sols ha militat a Unitat Nacional Catalana i es va mostrar absolutament indignat per aquesta difamació. Identitat Catalana, per la seva part, estudia emprendre accions legals contra El Triangle per haver qualificat el partit de “neonazi”.

Sobta, doncs, la coincidència entre el judici contra un jove per haver defensat la memòria d’Heribert Barrera i la notícia falsa apareguda en El Triangle, que ja ha estat esborrada.

somnoticia.cat

Procés contra el català


Benvolguts amics i amigues

El procés contra el català com a llengua de l’escola no s’atura.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha començat el procés judicial per acabar amb la immersió lingüística

http://www.abc.es/20111225/comunidad-catalunya/abcp-tsjc-reactiva-proceso-contra-20111225.html

La reactivació del cas vol dir que el Ple de la Sala Contencioso-
administrativa del TSJC aviat tornarà a obligar la Generalitat a complir
amb les sentències que l’obliguen a introduir la llengua espanyola com a
vehicular de l’ensenyament.

Només podrem blindar la immersió lingüística si el Parlament de
Catalunya aprova per Llei que el català és l'única llengua de les nostres
escoles. Llavors el Govern tindrà un instrument legal per no acatar les
sentències que l’obliguen a introduir la llengua espanyola a l’ensenyament.

Ajuda’ns a recollir signatures per a fer la petició al Parlament que el
català sigui blindat per Llei com a única llengua vehicular. Fes-te
voluntari omplint el formulari del web

www.escolaencatala.cat

i, si us plau, reenvia aquest correu a tots els teus contactes.

T’adjuntem el díptic informatiu on expliquem amb més detall els objectius
de la campanya.

Si ja t’has fet voluntari i vols col·laborar, i encara no ens hem posat en
contacte amb tu, ens pots escriure a info@escolaencatala.cat.

Moltes gràcies

Campanya Defensem l’Escola en Català

dimarts, 3 de gener de 2012

La cultura tradicional vista des de la Catalunya del Nord


La cultura popular pot ser percebuda com un mitjà per superar la divisó del poble i assegurar la unitat necessària per a l’afirmació nacional.
El sentiment de pertinença a la pàtria, la terra dels pares, no es pot reduir a l’acció política, un component a més avui amb una imatge negativa i corrompuda que lliga la Nació, malgrat ella, a una colla de paràsits que amb les seves accions allunyen el poble de la mateixa nació. La cultura popular té l’avantatge de representar el poble en tots els seus components i de lligar-lo a la pàtria sense intermediaris. La cultura popular és, doncs, unitària i es mou per interès nacional.
El cas de la Catalunya Nord és particular. Poca gent parla la llengua. Certes entitats la defensen, però únicament les escoles d’immersió com la Bressola o l’escola bilingüe Arrels ajuden que s’arreli a la societat de manera més o menys popular. La ideologia d’extrema esquerra vehiculada a algun d’aquests ambients no és el principal motiu del fracàs. El principal motiu és el món volgut per les èlits al poder: per a ells cal un poble incult, sense consciència de la seva identitat. Tot és fet per encarar el poble cap a la ganduleria intel.lectual –televisió, món virtual de tot gènere, americantizació de la societat, jornada llarga i tensions socials. Tanmateix, després de 350 anys d’annexió, el sentiment identitari continua viu, però curiosament la reivindicació cap a horitzons com el catalanisme polític continua sent minoritària. Aquí és on cal treballar si volem continuar vivint en català. La cultura popular juga en aquest context un paper primordial, lluny de tot intel.lectualisme de saló, és la nostra memòria col.lectiva, un estil de vida, una manera de fer la festa i recordar el que som. La cultura popular arrelada és un llibre d’història a la porta de casa, primer estímul de l’inconscient col.lectiu.


Festes tracionals a la Catalunya del Nord


Les festes de la Catalunya del Nord són nombroses: goigs dels ous, processó de Sang o altres pelegrinatges, focs de Sant Joan, festa major, etc. El seu folklore, tan ric com variat, ens porta ara a la tria d’una de les festes més antigues, la festa de l’ós. Les festes tradicionals, sovint d’arrel religiosa, a vegades paganes, agràries o històriques, tenen l’avantatge de ser cícliques. L’acció s’inscriu en el temps a data fixa, demana una preparació i per tant una immersió abans que ens traslladi al món de la tradició. Allò que ho permet és un vincle intergeneracional i una catalanització constant dels esperits, el sentiment de pertinença a la comunitat vilatana, comarcal o nacional, és permanent.
Entre aquestes festes podem citar la més antiga, que segurament poua els seus orígens en els ritus de fecunditat pagans, la lluita per la vida –renaixement primaverenc- contra la mort hivernal. La festa de l’ós és present a Ceret, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans. Generalment té lloc entre gener i febrer, a l’acostar-se la festa del Carnaval: “La festa del Carnaval s’inscriu en el cicle de l’antiga festa pagana d’Imbolc, antic nom celta, precristià. Calia celebrar la derrota de l’hivern de cara a la primavera, amb una diversió una mica desenfrenada, sent la forma antiga simular la caça d’un ós que havia de representar la mort de l’hivern. Els pobletans anavent vestits amb pells d’animals i amb gualgraptes de palla” (1).

En el Vallespir la imatge de l’hivern és personificada en l’ós. Avui és una festa d’actualitat i té molt éxit. El desenvolupament de la festa pot semblar, per als visitants, una mica brutal. Els homes dels pobles, els caçadors, marxen a despertar aquest famós ós, que es troba adormit a la seva gruta. Generalment és encarnat per un o diversos participants, de físic robust, vestits, com en temps antics, d’una pell d’animal, amb la cara i les mans cobertes de sutja, detall important en el moment dels atacs. Una vegada despertat el nostre fals plantígrad, es llança sobre tothom sense distinció.
La festa és generalment acompanyada per músiques tradicionals, amb una cançó que torna sovint, evidentment la de l’ós. Música, crits, caça als carrers, soroll de bastons que xoquen, petards i altres instruments dedicats al caos sonor posen el poble en un ambient d’aixecament! La llegenda és explicada en català a diferents punts del poble, conservant així el ritual tota la seva autenticitat. En el combat, evidentment, guanyen els poblatans. L’ós és esquilat amb una destral a la plaça major i com per màgia torna a ser un home, la primavera, la vida, en definitiva, ha vençut la negror de l’hivern.


Per concloure

Després del fet de caçar l’hivern, la festa de l’ós, segons Robert Bosch, evoca una segona hipótesis complementària: “Simbolitza la primavera, el renaixement de la naturalesa i dels éssers. De més, l’ós permet els pobletans travar el problema de la consanguinitat que amenaça la conservació de l’ètnia. Amb les dimensions simbòliques de l’ós n’hi ha prou pel manteniment de les comunitats vitalanes vallespirenques que no necesiten altres persones per substistir!” (2).

Llorenç P. A.
______

(1) Festes paganes de les quatre estacions, Edicions del Bosc, 2008.
(2) Cultura popular i resistència cultural regional, M. Pagès, 2010.


Article aparegut al n. 20 de "La Nació Catalana "

terralliure.com

diumenge, 1 de gener de 2012

Campagne d'affichage: Abattage rituelLes associations partenaires
Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA) | Fondation Brigitte Bardot | Confédération Nationale des SPA de France (CNSPA) | Conseil National de la Protection Animale (CNPA) | Fondation Assistance aux Animaux | Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF) | Société Nationale pour la Défense des Animaux (SNDA) | Association Stéphane Lamart

Campagne nationale d’information des consommateurs citoyens sur la réalité des pratiques d’abattage des animaux.

www.abattagerituel.com

Il est président de la région PACADans la longue série des « aplatventrismes », section des petites lâchetés, compromissions et trahisons de la classe politique sur le dos de notre avenir et de celui de nos enfants, voici le cas de Michel Vauzelle, président socialiste de la Région Provence-Alpes -Côte d'Azur fraîchement réélu.


Le dirigeant s'est dit « fier d'être le président d'une grande région musulmane ».


Les électeurs qui viennent de le réélire apprécieront.

La primera catalana de 2012 és la Diana, nascuda a l'Hospital de Mollet (Barcelona)


BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La Diana ha estat el primer nadó de 2012 a Catalunya, en néixer a les 0.00 hores de la nit de cap d'any a l'Hospital de Mollet del Vallès (Barcelona).

Segons ha informat a Europa Press un portaveu de la Conselleria de Salut, la petita és el segon fill d'una família d'origen equatorià.

Ha nascut de part natural amb un pes de 3,2 quilograms i, com el primer nadó de 2011, és de família immigrant; llavors la primera catalana de l'any va ser Jasmine, la cinquena filla d'una família marroquina que va néixer a l'Hospital de Mataró (Barcelona).[FIN]