Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 20 de març de 2012

Pour qui roule François Hollande?

    

La Fédération Nord-Catalane du PNAC communique :

Pour qui roule François Hollande?

François Hollande détaille ses mesures pour les banlieues. Pas de surprise, la priorité pour le PS est toujours pour les étrangers extra-européens et dernièrement ceux des zones de non droit, ou banlieue en novlangue. Cependant le PS de François Hollande souhaite également
tendre la main à une autre communauté, apparemment qui serait elle aussi dans le besoin: Le patronat.

En effet, François Hollande, candidat socialiste à l'élection présidentielle souhaite octroyer "des exonérations de charges pour les entreprises embauchant un jeune de ces quartiers". C'est du moins ce que nous apprenons dans un article du Figaro du 16.03.12.

Il s'agit là d'un cadeaux fiscal qui arrive à point nommé pour le patronat en temps de crise. Le patronat qui est généralement l’électorat de base d'un certain Sarkozy. N'oublions pas non plus que la discrimination positive fut une des mesures phare du programme mondialo-capitaliste de l'UMP.

Le socialisme de François Hollande et du PS repose sur un principe très simple: Favoriser l'étranger au détriment des autochtones affin de créer un nouvel électorat de gauche. Faire peser les charges supplémentaires que représente cette immigration massive sur le dos des travailleurs et des retraités. Favoriser désormais le dumping social grâce aux exonérations de charges occasionné par la discrimination positive, pour le plus grand plaisir du patronat.

dissabte, 17 de març de 2012

CDC s'aliarà amb la UMP a la Catalunya Nord


Els acords electorals amb el partit de Sarkozy es negocien pel 2014

Artur Mas i François Calvet s'han trobat a Figueres per parlar també de la Bressola i altres dossiers transfronterers

13/03/12 02:00 - perpinyà - Aleix Renyé

“En la futura Europa federal Perpinyà i Girona tornarem a estar units” afirma el senador nord-català i batlle del Soler François Calvet, líder del partit UMP a la Catalunya Nord. Aquesta afirmació l'ha fet després d'entrevistar-se a Figueres amb Artur Mas divendres passat, pocs dies després que el president rebés al Palau de la Generalitat el batlle de Font-romeu i el conseller general de l'Alta Cerdanya. L'entrevista no figurava en l'agenda oficial del president, ni se'n va fer esment després les visites i inauguracions que Mas va fer a la capital de l'Alt Empordà. Mas i Calvet van tractar de temes polítics -en presència de Germà Gordó, secretari del govern i responsable del temes de la Catalunya Nord- i, sobretot, de futures aliances de CDC amb el partit de Sarkozy. Calvet explica que “estem treballant per un acord amb Convergència per les eleccions municipals i cantonals”. Jordi Vera, president de CDC a la Catalunya Nord diu que “sí que estem negociant un acord global pel 2014 amb la UMP, però no hi ha res de concret”.

Cavi d'aliances

Aquests futurs acord seran un canvi radical en la política d'aliances de CDC a la Catalunya Nord, sobretot a Perpinyà i la seva l'Aglomeració. El grup municipal de CDC a Perpinyà, amb Jordi Vera i Clotilde Ripoull, ha mantingut una oposició constant al batlle Jean-Marc Pujol de la UMP, tal i com ho havien fet amb l'anterior batlle i actual president de l'Aglomeració Jean-Paul Alduy. Vera explica el canvi dient que “el que fem és fer progressar CDC a la Catalunya Nord”. Si per accedir a tenir càrrecs electes a Perpinyà els convergents van pactar amb el partit socialista, ara es negocien acords amb el partit de dreta per tot el territori nord-català, no només a Perpinyà. L'arrelament de CDC a les comarques sota administració francesa passa, segons el president de la seva federació nord-catalana, per ”tenir acords amb un dels dos grans partits” de l'Estat francès.

La Bressola

El senador nord-català i batlle del Soler -on l'ajuntament ha facilitat la implantació del col·legi de secundària de La Bressola- va tractar amb el president de la Catalunya autònoma, també, de la situació de La Bressola, que ha hagut de tancar l'escola de Càldegues. Calvet va evocar amb Mas i Gordó “la construcció del futur institut de batxillerat de l'escola laica catalana”. Altres temes transfronterers evocats en la reunió van ser, segons explica el senador “l'hospital de Cerdanya, les relacions entre universitats i la promoció i ensenyament de la llengua catalana en tots els nivells educatius”.

El Punt Avui

dijous, 15 de març de 2012

El dret de posseir una arma és un element fonamental de la democràcia

Reflexió de Pancraç, membre del PNAC, per la federació Nord catalana del PNAC

El dret de posseir una arma és un element fonamental de la democràcia

L'Estat francès es limita avui considerablement el dret de portar una arma de foc o de detenir-la al seu domicili. Només els policies, els gendarmes o els transportadors de fons són autoritzats a portar-ne una. Els ciutadans no tenen ni tan sols més el dret de posseir-ne una al seu domicili per defensar els seus béns i les seves famílies.

Campanyes de desinformacions sistemàtiques són portades regularment. De tant en tant, espantoses matances als Estats Units permeten als nostres periodistes estigmatitzar la violència que generaria la societat americana. L'antiamericanisme visceral i el rebuig ben natural de la violència tornen impossible tot debat de fons seriós sobre la qüestió.

La història ens ensenya que el port d'arma sempre ha estat la marca de l'home lliure i del ciutadà, per oposició al serf, a l'ésser oprimit. A França, la fi de l'Antic Règim ha coincidit amb la del privilegi del port de les armes. La segona esmena de la Constitució americana, redactada el 1791, precisa: «Sent una milícia ben regulada necessària a la seguretat d'un Estat lliure, no serà portat atesa al dret del poble de posseir i de portar armes.»

Nombrosos pseudoarguments adornen amb flors en el discurs oficial hexagonal. Aquests tendeixen a reafirmar el prejudici segons el qual una societat pacífica seria una societat desarmada. Per als adversaris del dret de portar les armes, es tracta de sembrar la por en els esperits insistint en la perillositat de les armes i en l'espectre de bandes armades del qual s'ignora d'on podrien realment sorgir si no existissin ja.

Es troben totes les tòpiques republicanes sobre el tema en aquesta intervenció de Nicolas Sarkozy a RTL del 22 de setembre de 2006: «... en la concepció de la República que és la meva, la seguretat és la responsabilitat de l'Estat, sóc contra les milícies, sóc contra les detencions d'armes al domicili [...] comprenc perfectament la seva exasperació [...], però la resposta, són en l'eficàcia serveis de policia i de gendarmeria, és en l'eficàcia de la resposta judicial, no és en la detenció arma en domicili.»

Per què els nostres dirigents polítics volen fer-nos creure que seríem més lliures perdent el dret de defensar-nos nosaltres mateixos? Per fer-nos acceptar una nova servitud! El 1897, Maurice Barrès observava : «La primera condició de la pau social és que els pobres tinguin el sentiment de la seva impotència». Com podrien tenir aquest «sentiment», si posseïssin armes? L'absència d'armes en la població és una de les condicions del domini d'un règim opressiu i la primera mesura abans de tota massacre és sempre el desarmament de les futures víctimes. L'existència d'armes no governamentals constitueix l'única esperança de llibertat per als seus propietaris. Avui l'Estat francès s'ha fet una fàbrica a gas pletòrica, arruïnada però malgastadora i qui s'arrisca revelar-se sempre més opressor. Un règim que treu les seves armes a honrats ciutadans no és en vigílies d'enfonsar-se en la tirania?

De fet, els prohibicionistes s'esforcen a apartar les bones preguntes: són el nombre de víctimes per armes de foc que és important o la taxa general de criminalitat? Cal prohibir als ciutadans honrats posseir una arma? Sembla ben evident que les lleis que prohibeixen la possessió d'armes no són altres coses més que disposicions que desarmen les víctimes potencials. Cap no ignora en efecte que els brètols sempre seran armats. La Llei els pot, certament, incitar a amagar les seves armes, però sempre se'n podran procurar. Pretendre que la legalització de les armes conferiria un avantatge als criminals és perfectament estúpid.

La policia no pot protegir les víctimes en el moment de la seva agressió ja que no és present en general sobre els llocs. Una enquesta serà, és clar, oberta... després dels fets. Malgrat allò, la propaganda oficial s'esforça a fer creure que el servei de policia socors asseguraria eficaçment la protecció de la població. Diversos estudis científics han revelat que la criminalitat és més important a les zones on els ciutadans no posseïen arma de foc a conseqüència d'una legislació prohibitiva.

La qüestió de la possessió de les armes de foc ha estat objecte d'un estudi magistral per John R. Lott, director d'estudis a la Universitat de Xicago[1]. El 1977, sols vuit Estats concedien als seus ciutadans el dret de portar armes dissimulades. De 1977 a 1992 deu altres Estats americans també han liberalitzat el port d'arma. Les conclusions de l'anàlisi revelen que la liberalització de la tinença d'armes ha reduït d'un 7,7% el nombre d'homicidis, d'un 5,3% el nombre de violacions i de 7,0% el nombre d'agressions violentes a les regions on ha estat aplicada. Si el conjunt dels Estats Units hagués liberalitzat el port de les armes durant el període donat, 1 500 defuncions i 4 000 violacions haurien estat evitades. D'altra banda, les matances públiques han desaparegudes, durant el període d'observació, als Estats on la tinença d'armes era autoritzada. Finalment, les taxes de crims violents eren un 81 % més elevat en els Estats que restringeixen la tinença d'armes.

Així, les afirmacions dogmàtiques sobre la qüestió es revelen ben perilloses. Quant d'innocents, en efecte, han estat víctimes de crims perquè tenien fe en les promeses lenitives de les autoritats i els discursos hostils a la responsabilitat individual? Aquestes afirmacions tenen tan perilloses per a la democràcia, ja que el fracàs patent de «la concepció de la República» de Nicolas Sarkozy no pot conduir més que en un cercle viciós: l'augment de la criminalitat i el reforç permanent de l'aparell repressiu d'Estat.

Pancraç[1] John R. Lott, More Guns, Less Crime, Chicago, University of Chicago Press, 1998.

Le droit de posséder une arme est un élément fondamental de la démocratie

Réflexion de Pancraç, membre du PNAC, pour la fédération Nord catalane du PNAC

Le droit de posséder une arme est un élément fondamental de la démocratie

L’État français limite aujourd’hui considérablement le droit de porter une arme à feu ou de la détenir à son domicile. Seuls les policiers, les gendarmes ou les convoyeurs de fonds sont autorisés à en porter une. Les citoyens n’ont même plus le droit d’en posséder une à leur domicile pour défendre leurs biens et leurs familles.

Des campagnes de désinformations systématiques sont menées régulièrement. De temps à autre, d’effroyables tueries aux États-Unis permettent à nos journalistes de stigmatiser la violence que générerait la société américaine. L’antiaméricanisme viscéral et le rejet bien naturel de la violence rendent impossible tout débat de fond sérieux sur la question.

L’histoire nous enseigne que le port d’arme a toujours été la marque de l’homme libre et du citoyen, par opposition au serf, à l’être opprimé. En France, la fin de l’Ancien Régime a coïncidé avec celle du privilège du port des armes. Le deuxième amendement de la Constitution américaine, rédigé en 1791, précise : « Une milice bien régulée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, il ne sera pas porté atteinte au droit du peuple de posséder et de porter des armes. »

De nombreux pseudo-arguments fleurissent dans le discours officiel hexagonal. Ceux-ci tendent à conforter le préjugé selon lequel une société pacifique serait une société désarmée. Pour les adversaires du droit de porter les armes, il s’agit de semer la peur dans les esprits en insistant sur la dangerosité des armes et sur le spectre de bandes armées dont on ignore d’où pourraient-elles bien surgir si elles n’existaient déjà.

On retrouve tous les poncifs républicains sur le thème dans cette intervention de Nicolas Sarkozy à RTL du 22 septembre 2006 : «… dans la conception de la République qui est la mienne, la sécurité c'est la responsabilité de l’État, je suis contre les milices, je suis contre les détentions d'armes au domicile […] je comprends parfaitement votre exaspération […], mais la réponse, elle est dans l'efficacité des services de police et de gendarmerie, elle est dans l'efficacité de la réponse judiciaire, elle n'est pas dans la détention d'arme à domicile. »

Pourquoi nos dirigeants politiques veulent-ils nous faire croire que nous serions plus libres en perdant le droit de nous défendre nous-mêmes ? Pour nous faire accepter une nouvelle servitude ! En 1897, Maurice Barrès observait : « la première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance ». Comment pourraient-ils avoir ce « sentiment », s’ils possédaient des armes ? L'absence d'armes dans la population est une des conditions de la domination d’un régime oppressif et la première mesure avant tout massacre est toujours le désarmement des futures victimes. L’existence d'armes non gouvernementales constitue le seul espoir de liberté pour leurs propriétaires. Aujourd’hui l’État français est devenu une usine à gaz pléthorique, ruinée mais dépensière et qui risque se révéler toujours plus oppresseur. Un régime qui enlève leurs armes à des honnêtes citoyens n’est-il pas à la veille de sombrer dans la tyrannie ?

En fait, les prohibitionnistes s’efforcent d’écarter les bonnes questions : est-ce le nombre de victimes par armes à feu qui est important ou le taux général de criminalité ? Faut-il interdire aux citoyens honnêtes de posséder une arme ? Il paraît bien évident que les lois prohibant la possession d’armes ne sont autres choses que des dispositions qui désarment les victimes potentielles. Nul n’ignore en effet que les voyous seront toujours armés. La Loi peut, certes, les inciter à cacher leurs armes, mais eux pourront toujours s’en procurer. Prétendre que la légalisation des armes conférerait un avantage aux criminels est parfaitement stupide.

La police ne peut protéger les victimes au moment de leur agression puisqu’elle n’est pas présente en général sur les lieux. Une enquête sera bien sûr ouverte… après les faits. Malgré cela, la propagande officielle s’efforce de faire croire que le service de police secours assurerait efficacement la protection de la population. Diverses études scientifiques ont révélé que la criminalité est plus importante dans les zones où les citoyens ne possédaient pas d’arme à feu du fait d’une législation prohibitive.

La question de la possession des armes à feu a fait l’objet d’une étude magistrale par John R. Lott, directeur d’études à l’Université de Chicago[1]. En 1977, seuls huit États accordaient à leurs citoyens le droit de porter des armes dissimulées. De 1977 à 1992 dix autres États américains ont aussi libéralisé le port d’arme. Les conclusions de l’analyse révèlent que la libéralisation du port d’armes a réduit de 7,7 % le nombre de meurtres, de 5,3 % le nombre de viols et de 7,0 % le nombre d’agressions violentes dans les régions où elle a été appliquée. Si l’ensemble des États-Unis avait libéralisé le port des armes pendant la période donnée, 1 500 décès et 4 000 viols auraient été évités. Par ailleurs, les tueries publiques ont disparu, pendant la période d’observation, dans les États où le port d’armes était autorisé. Enfin, les taux de crimes violents étaient 81 % plus élevés dans les États restreignant le port d’armes.

Ainsi, les affirmations dogmatiques sur la question se révèlent bien dangereuses. Combien d’innocents, en effet, ont-ils été victimes de crimes parce qu’ils ont foi dans les promesses lénifiantes des autorités et les discours hostiles à la responsabilité individuelle ? Ces affirmations ont aussi dangereuses pour la démocratie, car l’échec patent de « la conception de la République » de Nicolas Sarkozy ne peut conduire qu’à un cercle vicieux : l’augmentation de la criminalité et le renforcement permanent de l’appareil répressif d’État.

Pancraç[1] John R. Lott, More Guns, Less Crime, Chicago, University of Chicago Press, 1998.