Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 12 de maig de 2013

Nous enemics del català a la Catalunya del Nord: les Joventuts Nacionalistes del Rosseló


Nous enemics del català a la Catalunya del Nord: les Joventuts Nacionalistes del Rosseló


Són la branca juvenil del grupúscul "Oeuvre Française", implantat a les comarques del nord.

Jeunesses Nationalistes du Roussillon: Una colla de mentiders! Diuen que defensen l'identitat catalana, et d'una altra banda recobreixen cartells de la "Potonejada" en favor de l'ensenyament del català (veure foto).

El seu darrer comunicat (publicat al Facebook del grupúscul) sobre la identitat i la resistència catalana, ho diu tot:Nouveaux ennemis du catalan en Catalogne du Nord: La jeunesses Nationalistes du Roussillon:

Jeunesses Nationalistes Roussillon: Il s'agit de la branche juvénile du groupuscule "Oeuvre Française", implanté dans les terres de la Catalogne du Nord. 

Jeunesses Nationalistes Roussillon: Une bande de menteurs! Ils prétendent défendre l'identité catalane tout-en recouvrant des affiches de la "Potonejada" en faveur de l'enseignement du catalan (voir photo).

Leurs dernier communiqué (publié sur Facebook du groupuscule) sur l'identité et la résistance catalane, tout est dit:''Hi ha gent que ens demana que deixem clara la nostra posició vers el regionalisme català. Ací teniu el nostre punt de vista. Els grups que esmentem en aquest comunicat són aquells classificats ''d'extrema dreta'' pel sistema, no parlem de rojos independentistes.
Tenim la sort de viure en un departament (equivalent a les províncies espanyoles) on la identitat local és forta. Un bon nombre de grups polítics, associacions (anomenades d'extrema dreta) es preocupen de defensar la cultura i la identitat local. Evidentment, aquestes organitzacions són, a primer cop d'ull, lloables. Defensar i perpetuar les tradicions provincials és elemental i participar de la riquesa cultural de França també. Essent presa d'una globalització sense límits, d'una immigració salvatge i sense aturador, veure la humiliació sistemàtica de la seva cultura, França s'ha de protegir i ha de donar valor a les especificitats locals de les diferents regions.

Malauradament, França és massa sovint considerada per aquests grups com un enemic, com un ocupant. La identitat regional és sacralitzada a tal punt que alguns desitgen la mort de les nacions per deixar pas a una Europa de les regions, anomenada també Europa de les pàtries carnals (literalment es refereix a sentimentals). Nosaltres ens oposem a aquesta visió de les coses car considerem que només la Nació pot plantar cara a la globalització, desitjar la destrucció de l'eterna França és contrari al nostre punt de vista, és fer el joc a les Finances apàtrides.

Sovint som erròniament tractats, com a nacionalistes, de sequaços del jacobinisme. Només responem que el jacobinisme és una doctrina republicana, i que l'autèntic nacionalisme que nosaltres representem és d'essència contrarevolucionària, és a dir, contra la República.
Nosaltres, les Joventuts Nacionalistes del Rosselló, estem, efectivament, a favor de la defensa de la identitat cultural catalana la qual participa de l'enriquiment cultural de França. Aquesta defensa no s'ha de convertir en reivindicacions separatistes que farien el joc al nostre enemic, és a dir, la globalització messiànica. França és l'única muralla contra aquest mal, afeblir-la amb voluntats autonomistes és impensable i intolerable des del nostre punt de vista.

En resum, orgullosos de ser catalans, però encara més d'ésser francesos.

Som els defensors de l'eterna França.''

Nombre de personnes nous ont demandés de clarifier notre position par rapport au régionalisme Catalan. Voici notre mise au point. Les groupes évoqués dans ce communiqué sont ceux qui sont classés à l’extrême droite par le système, nous ne parlons pas des rouges indépendantistes. 

Nous avons la chance de vivre dans un département où l’identité locale est forte. Nombre de groupes politiques, d'associations (classées à l’extrême droite) se forment afin de défendre la culture et l'identité locale. Evidemment, de telles organisations sont à première vue louables. Défendre et perpétuer les traditions provinciales est élémentaire et participe à la richesse culturelle de la France. Etant la proie d'un mondialisme sans limite, d'une immigration sauvage et d’un dénigrement, voire d’une humiliation systématique de sa culture, la France se doit de protéger et de mettre en valeur les spécificités locales des différentes régions.

Malheureusement, la France est trop souvent considérée par ses groupes comme une ennemie, comme un occupant. L’identité régionale est sacralisé à tel point que certains souhaitent la mort des nations pour laisser place à une Europe des régions, appelée aussi Europe des patries charnelles. Nous sommes opposés à une telle vision des choses car nous considérons que seule la Nation peut s’opposer au mondialisme, souhaiter la destruction de la France éternelle revient de notre point de vue, à faire le jeu de la Finance apatride.

Nous sommes souvent traités à tort, en tant que nationalistes, de suppôt du Jacobinisme. Nous rappelons simplement que le Jacobinisme est une doctrine républicaine, et que le nationalisme authentique que nous représentons est d’essence contre révolutionnaire, donc contre la république !
Nous, les Jeunesses Nationalistes du Roussillon, sommes donc pour la défense de l’identité culturelle Catalane qui participe à l’enrichissement culturel de la France. Cette défense ne doit pas par contre se muer en revendications séparatistes qui feraient le jeu de notre ennemi, à savoir le mondialisme messianique. La France est le seul rempart efficace contre cette engeance, l’affaiblir par des volontés autonomistes est inenvisageable et intolérable de notre point de vue.

En résumé, fiers d’être Catalans, mais encore plus fiers d’être Français !

Nous sommes les défenseurs de la France éternelle.