Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 23 d’abril de 2014

Hollande et Valls font encore la part belle aux parasites...‏

La Fédération nord catalane du PNAC dénonce la politique d'austérité voulue par les financiers et promue par le gouvernement Valls [1]. Un pays qui veut retrouver des marges de manœuvres par rapport à ses créanciers internationaux, doit réduire sa dette avec des sacrifices si nécessaire.  Le problème c’est que ce sont toujours les mêmes qui sont sacrifiés. les travailleurs, les petits patrons et les retraités... qui servent de vaches à lait. Les parasites de luxe (ceux de la bourse spéculative) sont pratiquement exonérés de tout effort. Les parasites « pauvres »  (prestataires de longue durée des prestations sociales), profitent aussi de ce système.

Que propose le PNAC propose ?

   Le gouvernement pourrait réduire le coût de l’immigration ( entre 63 et 84 milliards d’euros chaque années) [2] . Les catalans du nord son administrés par le gouvernement français. Nous avons le droit de nous insurger devant des dépenses aussi importantes

  Le gouvernement devra réduire au moins partiellement les 30 milliards d’exonérations sociales concédées aux entreprises du CAC 40 et les réorienter en allègements de charges sociales pour les TPE/PME. [3]

 Le PNAC propose de renforcer l'arsenal juridique affin de lutter plus efficacement contre la fraude sociale qui coute de 15 a 20 milliards d'euros chaque années aux cotisants. [4]


Face aux injustices sociales de l'État français le PNAC démontre que des économies budgétaires sont possibles sont pour autant remettre en question les acquis sociaux ainsi que les compétences fiscales des collectivités, qui doivent souvent se substituer à un pouvoir central de plus en plus défaillant.

Hollande i Valls encara fan bona part als paràsits…

La Federació nord-catalana del PNAC denuncia la política d’austeritat volguda pels financers i promoguda pel govern de Manuel Valls (1). Un país que vol disposar de marges de maniobres respecte als seus creditors internacionals, ha de reduir el seu deute, amb sacrificis si necessari. El problema, és que sempre són els mateixos que estan sacrificats. Els treballadors, els petits patrons, els pagesos i els jubilats... serveixen de vaques lleteres. Els paràsits de luxe (els de la borsa especulativa) són pràcticament exonerats detots esforços. Els paràsits «pobres» (prestataris de llarga durada de les prestacions socials…), aprofiten també d’aquest sistema.

Que proposa el PNAC?

 El govern podria reduir el cost de la immigració (entre 63 i 84 miliars d’euros cada anys) (2). Els catalans del nord són administrats pel govern francès. Tenen el dret d’insurgir-se davant despeses tan importants.

 El govern hauria de reduir almenys parcialment els 30 miliards d’euros d'exoneracions socials concedides a les empreses del CAC40 i reorientar-les cap a alleugeriments de càrregues socials per als TPE/PME. (3)

 El PNAC proposa reforçar l'arsenal jurídic per tal de lluitar més eficaçment contra el frau social que costa de 15 a 20 miliards d'euros cada any als cotitzadors. (4)

De cara a les injustícies socials de l'Estat francès, el PNAC demostra que unes economies pressupostàries són possibles sense tocar a les conquestes social o les competències fiscals de les col·lectivitats, que han sovint de substituir-se a un poder central cada vegada més defallent.

Més informacions: 

divendres, 11 d’abril de 2014

Nou material de campanya , l'adhesiu Stop Immigració!Nou material de campanya , l'adhesiu Stop Immigració!
Nouvel autocollant pour une nouvelle campagne: Stop Immigration!
Contactar-nos: info.pnac.catnord@gmail.comA propòsit de la immigració

Comunicat Català/ Francès.

A propòsit de la immigració

Secció nord-catalana del PNAC.


Catalunya i Europa en general pateixen actualment un dels transtorns més grans de la seva història: una guerra subterrània que no té nom. Les poblacions
autòctones han de ser engullides i barrejades, fins i tot a més llarg termini reemplaçades.

Per quins motius? A qui cal culpar?

La resposta és clara:

dijous, 10 d’abril de 2014

Hi ha una vida després de les eleccions

Hi ha una vida després de les eleccions

La Federació nord-catalana del Partit Nacionalista Català comunica:

La histèria col·lectiva de les eleccions municipals és acabada. Convé d'ara endavant arremangar-se i lluitar contra la inseguretat que empipa cada dia més la nostra vida quotidiana. El PNAC és determinat a denunciar aquesta plaga. Organitzarà una campanya durant les pròximes setmanes. Espera igualment sensibilitzar la població nord-catalana sobre diversos assumptes sensibles com la immigració, el localisme, la protecció de la llengua i de la cultura catalanes i finalment la reivindicació d’una regió particular. En una època on el govern Valls considera necessària la supressió d'onze regions administratives, l'assumpte és certament espinós. El PNAC desitja mobilitzar-se sobre aquest tema. Més que mai, la creació d'una regió nord-catalana dotada d'un estatut particular sembla indispensable a la supervivència i la prosperitat de la nostra comunitat.

Perpinyà el 10 d’abril de 2014


Il y a une vie après les élections


La Fédération Nord-Catalane du Partit Nacionalista Català communique :

L'hystérie collective des élections municipales est terminée. Il convient désormais de se retrousser les manches et lutter contre l'insécurité qui empoissonne chaque jour davantage notre vie quotidienne. Le PNAC est déterminé à dénoncer ce fléau. Il va organiser une nouvelle campagne dans les prochaines semaines. Il entend également sensibiliser la population nord-catalane sur divers sujets sensibles comme l'immigration, le localisme, la protection de la langue et de la culture catalanes et enfin la revendication d’une région particulière. A une époque où le gouvernement Valls envisage la suppression de onze régions administratives, le sujet est certes sans doute épineux. Le PNAC souhaite mobiliser sur ce thème. Plus que jamais, la création d'une région Nord Catalane dotée d'un statut particulier apparaît indispensable à la survie et la prospérité de notre communauté.

Perpignan le 10 avril 2014